Κανόνες Πρώτης Τάξης
  • Ταίριασμα Προτύπων
  • Στρατηγικές Επίλυσης Σύγκρουσης
  • Αλγόριθμος RETE