Η επιλογή των πιθανοτικών κατανομών εισόδου
  • Εισαγωγή
  • Συλλογή δεδομένων
  • Χαρακτηριστικά κατανομών
  • Χρήσιμες πιθανοτικές κατανομές
  • Εμπειρικές κατανομές ? Αυθεντικά δεδομένα
  • Προσαρμογή θεωρητικής κατανομής