Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής
  • Διατύπωση του προβλήματος
  • Η εκτέλεση του προσομοιωτή
  • Οργάνωση και λογική του προγράμματος
  • Καθορισμός των γεγονότων και των μεταβλητών