Εισαγωγή
  • Ορισμός πληροφοριακού συστήματος
  • Κύρια κριτήρια πληροφοριακών συστημάτων
  • Αναγκαίες Επιλογές στη Μελέτη
  • Βήματα μελέτης απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων
  • Η επιλογή τεχνικής μελέτης
  • Επιλογή μετρικών απόδοσης