ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 -

Η ύλη της γραπτής εξέτασης περιλαμβάνει: RDF-RDF Schema, Περιγραφικές Λογικές (Description Logics), Οντολογίες, OWL και RuleML. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αλλά και άλλου τύπου. Μπορείτε να έχετε μαζί σας εκτυπωμένες τις διαφάνειες του μαθήματος ΜΟΝΟ.