εξέταση - exams class
- Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 -

Η γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις 8/2/2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο exams eclass μόνο με ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο εφόσον έχετε κάνει τη δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία.Οι εγγραφές στην εξέταση μπορούν να γίνουν μέχρι την 1/2/2021. Στη συνέχεια η πλατρφόρμα θα κλείσει.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση αυτής της περιοόδου.

 

Η διδάσκουσα,

Μ.Κ.