Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος
- Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 - 10:25 π.μ. -

Οδηγι?ες για την εξε?ταση του μαθη?ματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Η εξε?ταση του μαθη?ματος αυτη? την εξεταστικη? περι?οδο θα ει?ναι ΜΟΝΟ προφορικη?. Θα ξεκινη?σει την Πέμπτη 27/6 στην αι?θουσα Π200 (προκα?τ πι?σω απο? το Β? κτη?ριο) με ω?ρα ε?ναρξης 10:00 και ω?ρες εξε?τασης ανα τμη?μα που αναγρα?φονται στις αντι?στοιχες φο?ρμες δη?λωσης. Η δια?ρκεια της εξε?τασης ει?ναι 50 λεπτα? ανα τμη?μα των 6 ατο?μων.

Η οργάνωση της εξέτασης θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα upatras eclass. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στο eclass μάθημα κλειστού τύπου με τίτλο ¨ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ¨ στο οποίο με?χρι την Τετάρτη 26/6 στις 21:00 μπορείτε να δηλω?νετε συμμετοχη? σε ο?ποιο τμη?μα επιθυμει?τε να εξεταστει?τε.

Δικαι?ωμα συμμετοχη?ς στην εξέταση θα έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στη λίστα χρηστών του μαθήματος η οποία θα περιέχει όσους έχουν δηλω?σει το μα?θημα στο progress.  Για όποιο, σχετικό με την εγγραφή σας, προ?βλημα παρουσιαστεί μπορει?τε να επικοινωνη?σετε στο lamprinou@ceid.upatras.gr με?χρι την Τετάρτη 26/6 στις 21:00. Μετα? απο? αυτη? την ω?ρα δεν θα γι?νονται αλλαγε?ς ου?τε προσθη?κες στα τμη?ματα εξε?τασης.

  • Επειδή δεν υπα?ρχει πλε?ον δυνατο?τητα εγγραφη?ς εκ των υστε?ρων στο progress, αν δεν ε?χετε δηλω?σει η?δη το μα?θημα δεν μπορει?τε να συμμετε?χετε στην εξε?ταση. Αν προκυ?ψει προ?βλημα με α?τομο που ε?χει κα?νει εγγραφη? αλλα? το progress δεν εμφανι?ζει τον ΑΜ του στη λι?στα, το?τε μπορει? να επικοινωνη?σει στο παραπα?νω mail επισυνα?πτοντας screenshot του progress ο?που φαι?νεται το μα?θημα δηλωμε?νο για αυτη?ν την περι?οδο, μαζι? με τα πλη?ρη στοιχει?α του και το τμη?μα που επιθυμει? να εξεταστει? απο? ο?σα ει?ναι διαθε?σιμα.
  • Ο?σοι δεν μπορου?ν να δηλω?σουν μαθη?ματα με?σω progress (εξα?μηνο > 32) για την εγγραφη? τους στην εξε?ταση θα πρε?πει να στει?λουν στο ι?διο mail τα πλη?ρη στοιχει?α τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μπορει?τε να συμμετε?χετε σε ΕΝΑ (1) μο?νο τμη?μα εξε?τασης. Μπορείτε να αλλάξετε τμήμα εξέτασης για όσο η εγγραφή είναι ανοιχτή.

Αν χρειαστεί, θα ανακοινωθούν επιπλε?ον τμη?ματα αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Υπα?ρχει αρκετο? χρονικο? περιθω?ριο για να δηλω?σετε συμμετοχη? στην εξε?ταση. Παρακαλου?με πριν δηλω?σετε να ει?στε σι?γουροι ο?τι θα συμμετε?χετε, να μην υπα?ρχουν α?τομα που δηλω?νουν και τελικα? δεν ε?ρχονται στην εξε?ταση, ω?στε να αποφυ?γουμε τη δε?σμευση της αι?θουσας πολλε?ς ω?ρες χωρι?ς να υπα?ρχει λο?γος.

Ει?ναι απαραι?τητο να ε?χετε μαζι? σας στην εξε?ταση κα?ποιο αποδεικτικο? της ταυτο?τητας σας.