Παράδοση 3ου Σετ
- Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 -

Η εκφώνηση του 3ου Σετ (C++) έχει αναρτηθεί στην ενότητα "Εργασίες". Το 3ο Σετ παραδίδεται μαζί με τις εργαστηριακές ασκήσεις του φυλλαδίου εργαστηριακών ασκήσεων C++ 1 και 2. 

Οδηγίες Υποβολής

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν τη μορφή αναφοράς και να αποτελούνται από ένα μόνο αρχείο τύπου κειμένου (Word, odt, pdf). Δεν θα γίνουν δεκτά αρχεία με οποιοδήποτε άλλο μορφοτυπο, όπως αρχεία κώδικα ή συμπιεσμένα αρχεία.

Η αναφορά θα πρέπει:

  • Να περιλαμβάνει τα στοιχεία σας στην 1η σελίδα (όνομα, επίθετο, έτος, ΑΜ, email), το θέμα της εργασίας (πχ 3ο Σετ C++ 2020 & ασκήσεις φυλλαδίου C++ 1, 2"), ημερομηνία.
  • Να αναγράφει ξεκάθαρα το ζητούμενο στο οποίο απαντάτε κάθε φορά (πχ "Φυλλάδιο Ασκηση 1, ερώτημα 2" ή Φ1.2 κοκ) με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση.

Οι απαντήσεις μπορεί να περιλαμβανουν:

  • Επεξηγηματικο κειμενο με την απάντηση σας, τεκμηρίωση.
  • Τμήματα κώδικα, με καταλληλα σχόλια, όπου απαιτείται.
  • Συνδυασμό των ανωτέρω.

Στο τέλος της αναφοράς θα παρατίθεται ο πλήρης κώδικας για κάθε άσκηση/σετ υπό μορφή παραρτήματος. Ο κωδικας αυτός θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικός και εκτελέσιμος κατά την αντιγραφή του σε περιβάλλον εκτέλεσης/μεταγλώττισης.

Οι αναφορές ελέγχονται αυτόματα για περιπτώσεις ομοιότητας (turnitin). Αναφορές που εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό ομοιότητας θα μηδενίζονται κατά την αποκλειστική κρίση των διδασκόντων.

Αν κάποιος δεν υποβάλει εργασία για οποιοδήποτε λόγο, θα έχει το δικαίωμα αναπλήρωσης μιας μόνο εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.