ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι (Καθ.), Βιδάλης Κ., Ράμφος Α.

Περιγραφή

Σκοπός Διδασκαλίας:

Η απόκτηση ειδικών γνώσεων και εξειδίκευσης σε θέματα που σχετίζονται με την οικολογική σημαντικότητα και την  παραγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Ο φοιτητής, στο τέλος της σχετικής Μαθησιακής Διαδικασίας, είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί την διακύμανση των αβιοτικών παραμέτρων σε διάφορες κλίμακες χρόνου, την αλληλοεξάρτηση και την επίδρασή τους στη δημιουργία, αλλά και τη λειτουργία των μεταβατικών οικοσυστημάτων.
  • Να κατανοεί τον ρόλο των μεταβατικών οικοσυστημάτων και των θαλάσσιων λιβαδιών, ως ενδιαιτήματος και περιοχής προστασίας νεαρών σταδίων ψαριών (nurseries)
  • Να κατανοεί τον ρόλο των μεταβατικών οικοσυστημάτων, ως κύριων ενδιαιτημάτων συγκεκριμένων αλιευμάτων με ιδιαίτερη οικονομική σημασία στη Μεσόγειο (κεφαλοειδή, χέλι κτλ.) και στις τοπικές κοινωνίες (γοβιοί, γαρίδες κτλ).
  • Να γνωρίζει την αρχή λειτουργίας των  κύριων αλιευτικών εργαλείων στις λιμνοθάλασσες
  • Να προτείνει τρόπους αλιευτικής
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Διαχείριση οικοσυστημάτων (Ορισμοί, πλαίσιο)

Μεταβατικά Οικοσυστήματα, Σχηματισμός λιμνοθαλασσών και εξέλιξη τους.

Το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσες & οι οικολογικές της ζωνώσεις.

Τυπική  μακροχλωρίδα και  μακροπανίδα των  μεσογειακών μεταβατικών οικοσυστημάτων

Πλαίσιο και Φορείς διαχείρισης

Τύποι λιμνοθαλασσοκαλλιεργειών στον κόσμο και τη Μεσόγειο

Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στα μεταβατικά οικοσυστήματα

Νομοθεσία διαχείρισης παράκτιων οικοσυστημάτων.

Ανοικτού τύπου λιμνοθάλασσες &  Vallicυltura, ιστορική εξέλιξη και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργία και της διαχείρισής τους (Υδρολογία, Εσόδευση και προστασία του γόνου στη Λιμνοθάλασσα, Εμπλουτισμοί, Διαχείριση της Παραγωγής). Χρήση γλυκών νερών στη Λιμνοθάλασσα

Ανοικτού τύπου λιμνοθάλασσες &  Vallicυltura, ιστορική εξέλιξη και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργία και της διαχείρισής τους (Υδρολογία, Εσόδευση και προστασία του γόνου στη Λιμνοθάλασσα, Εμπλουτισμοί, Διαχείριση της Παραγωγής). Χρήση γλυκών νερών στη Λιμνοθάλασσα

Ανοικτού τύπου λιμνοθάλασσες &  Vallicυltura, ιστορική εξέλιξη και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργία και της διαχείρισής τους (Υδρολογία, Εσόδευση και προστασία του γόνου στη Λιμνοθάλασσα, Εμπλουτισμοί, Διαχείριση της Παραγωγής). Χρήση γλυκών νερών στη Λιμνοθάλασσα

Τεχνητοί ύφαλοι

Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές

Ημερολόγιο