ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ - LANGUAGE TEACHING II

Νεκτάριος Στελλάκης - Nektarios Stellakis

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί επέκταση των μαθημάτων γλώσσα και στοχεύει στην ενδυνάμωση των γνώσεων των φοιτητών για τις πρακτικές ενίσχυσης του φυσικού γραμματισμού στο νηπιαγωγείο..

Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος αναφέρεται στους στόχους και στις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο. Μελετάται κριτικά το αναλυτικό πρόγραμμα κι εξηγούνται πρακτικές εμπλοκής των παιδιών σε αναγνωστικά και συγγραφικά γεγονότα.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί αφενός η βαθιά και κατανόηση των πρακτικών γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και αφετέρου η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν δραστηριότητες γραμματισμού στο νηπιαγωγείο.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Να αναφέρει τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους των πρακτικών που πηγάζουν από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τον πρώτο γραμματισμό

Να διακρίνει και να αιτιολογεί τις διαφορές στις πρακτικές γραμματισμού σε διάφορα νηπιαγωγεία με βάση ποικίλα κριτη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο