ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ - LANGUAGE TEACHING II

Νεκτάριος Στελλάκης - Nektarios Stellakis

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί επέκταση των μαθημάτων γλώσσας και στοχεύει στην ενδυνάμωση των γνώσεων των φοιτητών για τις πρακτικές ενίσχυσης των επικοινωνιακών ικανοτήτων των παιδιών και του φυσικού/πρώτου/αναδυόμενου γραμματισμού στο νηπιαγωγείο.

Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος αναφέρεται στους στόχους και στις παιδαγωγικές πρακτικές της γλωσσικής αγωγής και του γραμματισμού στο νηπιαγωγείο. Μελετάται κριτικά το αναλυτικό πρόγραμμα κι εξηγούνται πρακτικές εμπλοκής των παιδιών σε αναγνωστικά και συγγραφικά γεγονότα.

Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί αφενός η βαθιά και κατανόηση των πρακτικών γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και αφετέρου η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν δραστηριότητες γραμματισμού στο νηπιαγωγείο.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Να αναφέρει τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους των πρακτικών που πηγάζουν από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τον πρώτο γραμματισμό

Να διακρί

Περισσότερα  

Ημερολόγιο