Ζητήματα δίγλωσσης εκπαιδευσης

Μαριάννα Κονδύλη

Περιγραφή

«Ζητήματα Δίγλωσσης Εκπαίδευσης»

Στόχος Μαθήματος

 Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της επίγνωσης των φοιτητών/τριών σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη αξιοποιώντας τη δυναμική της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας των μαθητών/τριών τους κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής πράξης.

Περιεχόμενο

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να διαπραγματευτούν και να κατανοήσουν τις διαστάσεις της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και της υπερποικιλότητας/διαγλωσσικότητας στο σύγχρονο ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο και παγκοσμιο- τοπικοποιημένο κοινωνιογλωσσικό τοπίο, με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης γλωσσικών μειονοτήτων και ενδυνάμωσης της προσθετικής διγλωσσίας με γενικότερο άξονα την αντιρατσιστική εκπαίδευση.

 Ειδικότερα, στο μάθημα θα γίνει εισαγωγή σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική της δίγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολιάζοντας διαφορετικούς ορισμούς και βασικέ

Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να διαπραγματευτούν και να κατανοήσουν τις διαστάσεις της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και της υπερποικιλότητας/διαγλωσσικότητας στο σύγχρονο ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο και παγκοσμιο-τοπικοποιημένο κοινωνιογλωσσικό τοπίο, με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης γλωσσικών μειονοτήτων και ενδυνάμωσης της προσθετικής διγλωσσίας και έχοντας ως γενικότερο άξονα την αντιρατσιστική εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στο μάθημα θα γίνει εισαγωγή σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική της δίγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολιάζοντας διαφορετικούς ορισμούς και βασικές έννοιες της διγλωσσίας, τον ατομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της, την ενδεχόμενη σχέση της διγλωσσίας με την «ευφυΐα» και την εκπαιδευτική γνώση, τον διγλωσσικό γραμματισμό και τα μοντέλα της δίγλωσσης εκπαίδευσης παιδιών μειονοτικών ομάδων.

Ακόμη, έμφαση θα δοθεί σε θέματα γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσολογίας της παγκοσμιοποίησης, καθώς και στις συνέπειες που έχουν οι αρχές και τα συμπεράσματα της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας για τη διδακτική πράξη και την (από-/επανα-)δόμηση γλωσσικών ιδεολογιών και πολιτικών με απώτερο στόχο την κοινωνιογλωσσική χειραφέτηση. Οι συζητήσεις και τα παραδείγματα θα αφορούν μαθητικές ομάδες με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Η ιστορικότητα της διγλωσσίας ως φαινομένου που διατρέχει όλες τις κοινωνίες.
 • Η έννοια της διγλωσσίας.
 • Ατομική και κοινωνική διγλωσσία.
 • Προσδιορισμός της διγλωσσικής κατάστασης ατόμων και κοινοτήτων/ κοινωνιών.
 • Διγλωσσία και ζητήματα μάθησης.
 • Εκπαιδευτική πολιτική στη δίγλωσση εκπαίδευση.
 • Τύποι και είδη δίγλωσσων προγραμμάτων.
 • Διγλωσσικός γραμματισμός.
 • Πολυπολιτισμικότητα και αντιρατσιστική πολιτική.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 • να αναγνωρίζουν τη διγλωσσία ως ένα φαινόμενο που διατρέχει όλες τις κοινωνίες,
 • να αντιλαμβάνονται και να προσεγγίζουν κριτικά βασικούς ορισμούς και κατηγοριοποιήσεις του φαινομένου της διγλωσσίας,
 • να διακρίνουν την ατομική από την κοινωνική διγλωσσία,
 • να έχουν εξοικειωθεί με τον προσδιορισμό της διγλωσσικής κατάστασης ατόμων ή/και κοινοτήτων/κοινωνιών,
 • να έχουν αναπτύξει την επίγνωσή τους σχετικά με τη δυναμική της διγλωσσίας σε ζητήματα μάθησης,
 • να προβληματιστούν και να διαπραγματευτούν ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής στη δίγλωσση εκπαίδευση με παραδείγματα από διαφορετικές χώρες,
 • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τύπους και είδη δίγλωσσων προγραμμάτων,
 • να συνειδητοποιήσουν τις πτυχές και τη σημασία του διγλωσσικού γραμματισμού,
 • να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με ζητήματα γλωσσικής δικαιοσύνης, κοινωνιογλωσσικής χειραφέτησης, αντιρατσιστικής πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.

Στόχοι που σχετίζονται με τον τρόπο υλοποίησης του μαθήματος

Παρακολουθώντας το μάθημα οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής και ανάγνωσης,
 • να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και να ωφεληθούν από την αλληλεπίδρασή τους με τους συνομιλήκους τους,
 • να βιώσουν ερευνητικοκεντρικές εμπειρίες μάθησης.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση ανοικτού τύπου ή και προαιρετικές εργασίες (80%), ομαδικές γραπτές δραστηριότητες μέσα στο εξάμηνο (20%).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις