Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [42347]   [3 Διδακτικές μονάδες, 5 Πιστωτικές μονάδες]

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ

Τρίτη, 12.00-15.00 / Αίθουσα Α/Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι η εις βάθους διερεύνηση της "ανάδυσης" του γραμματισμού, των παραμέτρων που συνδέονται και την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά καθώς και η ενίσχυσή της στην προσχολική εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:

1. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών.
2. Να αναφέρουν τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.
3. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (παραμύθι, ποίηση, συζήτηση, εικόνα, εκπαιδευτικό δράμα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα γλωσσικής ανάπτυξης στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.
4. Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Θα γίνει η εισαγωγική προσέγγιση, ο σχεδιασμός του μαθήματος, θα γίνει αναφορά στο περίγραμμα της διδακτέας ύλης καθώς και αναφορά στις αρχικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

Θα γίνει αναφορά στα στοιχεία της γλωσσικής γνώσης και αναλυτική παρουσίασή τους.

Θα γίνει αναφορά στη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, στα στοιχεία που τις ορίζουν, στην πορεία ανάπτυξης της γλώσσας.

Θα γίνει εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων: γραμματισμός, αλφαβητισμός, λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός, πρακτικές γραμματισμού. Θα επιχειρηθεί μια εισαγωγή στον αναδυόμενο / πρώτο / φυσικό γραμματισμό, καθώς και αναφορά στις πρόνοιες του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο.

Θα γίνει αναφορά στον πρώτο/φυσικό/αναδυόμενο γραμματισμό, στις θεωρητικές προσεγγίσεις του γραμματισμού και στις πρακτικές εφαρμογές του γραμματισμού.

Θα γίνει αναφορά στη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου, θα γίνει επισκόπηση εποπτικού υλικού της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου.

Θα γίνει αναφορά στην κατάκτηση ικανοτήτων γραφής: Προαλφαβητική φάση

Θα γίνει αναφορά στην πρόσκτηση ικανοτήτων γραφής: Αλφαβητική φάση

Θα γίνει αναφορά στον τρόπο που τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μαθαίνουν (για) τη γραφή γράφοντας, μέσα από την οπτική μιας μελέτης περίπτωσης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  18210
Αρ. Προβολών :  104894

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις