ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή
Στόχος: Η ανάδυση του γραμματισμού συνδέεται άμεσα με τον αποκαλούμενο οικογενειακό γραμματισμό και το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη παραμέτρων που σχετίζονται με το πώς το πρωτογενές περιβάλλον χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τρόπους για να ωθήσει τα παιδιά προς την κατάκτηση του γραμματισμού. Πρόκειται για μια επιστημονική περιοχή με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τα πορίσματα του οποίου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις διδακτικές πρακτικές που καλείται να αξιοποιήσει το νηπιαγωγείο. Περιεχόμενο:Το μάθημα εστιάζει: >στη διερεύνηση των ποικίλων πρακτικών οικογενειακού γραμματισμού, και >φωτίζει το πώς αυτές μπορούν να ενισχύσουν ή να δυσχεράνουν την ανάδυση του γραμματισμού. Διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Διαλέξεις Αξιολόγηση: Εξέταση που θα ελέγχει το βαθμό κατανόησης και οικειοποίησης από τις /τους φοιτήτριες/ές του αντικειμένου Φάκελος σημειώσεων

Ημερολόγιο