Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες

Νικόλαος Τσάντας

Περιγραφή

Η θεωρία πιθανοτήτων είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών που αφορά την δημιουργία μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή τυχαίων φαινομένων των οποίων η έκβαση, το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να προβλεφτεί με βεβαιότητα. Οι αρχές και οι μέθοδοι της θεωρίας πιθανοτήτων αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε ερευνητή και η σπουδαιότητα της αποδεικνύεται από το μεγάλο εύρος εφαρμογών της σε πολλές περιοχές των εφαρμοσμένων επιστημών. Η ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας, η εκτίμηση των επιδράσεων της σε μελέτες και τα σχέδια ενος μηχανικού καθώς και η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει έννοιες και μεθόδους πιθανοτήτων. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μοντελοποίηση και τη μαθηματική αναλυση φαινομένων στα οποία υπεισέρχεται η τυχαιότητα. Επιπλέον, θα μελετηθούν εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας στοχαστικών διαδικασιών, που αποτελεί την δυναμική της θεωρίας πιθανοτήτων.

Ενότητες

 • Μαθηματικά μοντέλα. Η έννοια της τυχαιότητας.
 • Πείραμα τύχης. Δειγματικός χώρος - Δειγματικό σημείο - Η έννοια του ενδεχομένου (γεγονότος).
 • Πράξεις μεταξύ ενδεχομένων.
 • Ορισμός της πιθανότητας. Υποκειμενική προσέγγιση - Κλασική προσέγγιση - Στατιστική προσέγγιση.
 • Αξιωματική προσέγγιση: τα αξιώματα του Kolmogorov.
 • Νόμοι (ιδιότητες) των πιθανοτήτων.
 • Αρχές/Κανόνες Απαρίθμησης.
 • Συνδυασμοί.
 • Διατάξεις - Μεταθέσεις.
 • Η έννοια της δεσμευμένης πιθανότητας.
 • Περιορισμός δειγματικού χώρου και πολλαπλασιαστικός νόμος.
 • Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας και Θεώρημα Bayes.
 • Ανεξάρτητα ενδεχόμενα.
 • Ορισμός της Τυχαίας Μεταβλητής (τ.μ.).
 • (Αθροιστική) Συνάρτηση Κατανομής (σ.κ.)
 • Διακριτές και Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές.
 • Ορισμός - Συνάρτηση Πιθανότητας (σ.π.).
 • Μέση τιμή - Διακύμανση - Ροπές.
 • Οι κυριώτερες διακριτές κατανομές:
  • Δοκιμές Bernoulli και διωνυμική κατανομή.
  • Γεωμετρική και αρνητική διωνυμική κατανομή.
  • Υπεργεωμετρική κατανομή.
  • Κατανομή Poisson.
 • Ορισμός - Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας
 • Μέση τιμή - Διακύμανση - Ροπές.
 • Οι κυριώτερες συνεχείς κατανομές:
  • Ομοιόμορφη κατανομή.
  • Εκθετική κατανομή.
  • Γάμμα κατανομή.
  • Κανονική κατανομή.

Ημερολόγιο