ΠΜΣ_ΔΥ_ΕΙΣΑΓ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Γ. Δημητρίου, Δ. Γκέντζη

Περιγραφή

Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να :
- Έχουν προσεγγίσει την έννοια της υγείας και της ασθένειας ανά τους αιώνες, να έχουν εξοικειωθεί με τα διάφορα μοντέλα υγείας και την ολιστική προσεγγιση της υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ
- Είναι σε θέση να περιγράφουν τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεια : Κληρονομικότητα, Περιβάλλον, Συμπεριφορά, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας
- Κατανοούν και να ερμηνεύουν τους δείκτες μέτρησης της υγείας : Γενική Θνησιμότητα, Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, Βρεφική και περιγεννητική θνησιμότητα, Πρώιμη Θνησιμότητα, Νοσηρότητα, μεικτοί Δείκτες Νοσηρότητας, Προσδόκιμο Υγιούς Επιβίωσης, Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Χρόνια Ζωής (QUALYs), Χρόνια Ζωής Απαλλαγμένα από Ανικανότητα (DALYs) Ποιότητα Ζωής που Σχετίζεται με την Υγεία κα
- Γνωρίζουν την έννοια της Προαγωγής Υγείας, το ρόλο και τη σημασία της, τους σκοπούς, τους στόχους της, τις προτεραιότητες καθώς και τ

Περισσότερα  

Ενότητες

Ενότητα 1 : Τι είναι Υγεία, Ασθένεια, Δημόσια Υγεία - Παράγοντες που καθορίζουν την Υγεία
Ενότητα 2 : Βασικές αρχές της Προαγωγής Υγείας - Βασικές αρχές Προληπτικής Ιατρικής
Ενότητα 3 : Μετρώντας την Υγεία - Δείκτες Υγείας 

Ενότητα 4 : Πολιτικές στην Εκπαίδευση της Προαγωγής Υγείας

Ενότητα 5 : Η Υγεία στην Ελλάδα

Ενότητα 6 : Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις, θεωρίες τροποποίησης της συμπεριφοράς στο πλαίσιο της Π. Υ.

Ενότητα 7 : Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας a. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής & Προαγωγής Υγείας (εφαρμογές τροποποίησης συμπεριφορών υγείας) b. Αξιοπιστία & Εγκυρότητα Μετρήσεων & Κλιμάκων

Ενότητα 8 : Χρόνια Μη Μεταδοτικά Νοσήματα (επιδημιολογία, φορτίο νοσηρότητας, θνησιμότητα, παράγοντες κινδύνου)

a. Καρδιαγγειακά

b.Αναπνευστικά

c. Ενδοκρινολογικά

d. Νευρολογικά/ Ψυχική Υγεία

e. Κακοήθεις νεοπλασίες

Ενότητα 9 : Λοιμώδη - Μεταδοτικά νοσήματα (Γενικές αρχές μικροβιολογίας, ανοσολογίας, Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, Γενικές αρχές ανοσοποίησης- Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών, ενηλίκων, επαγγελματιών υγείας)

a. Αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

b. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα - Ιογενή νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αίματος και των παραγωγων του

c. Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό

d. Νοσήματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Υγείας

Ενότητα 10 : Ανισότητες στην υγεία

Ημερολόγιο