Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ECO_230)

Βασίλειος Πατρώνης

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του διδάσκοντα: Βασίλης Σ. Πατρώνης, «ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 18ος-21ος Αιώνας», εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Αθήνα 2019.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, προκειμένου να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του βιβλίου και του μαθήματος (1η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : Η «Οικονομική Αναγέννηση» του ελληνικού χώρου στον 18ο αιώνα (2η και 3η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : Η Εποχή της Ανασυγκρότησης, 1832-1871 (3η και 4η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : Το Αγροτικό Ζήτημα Ι ? Από τις Εθνικές Γαίες στην Κορινθιακή Σταφίδα (5η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : Το Αγροτικό Ζήτημα ΙΙ ? Η Μεγάλη Ιδιοκτησία και τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας (6η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : Η Συγκρότηση του Ελληνικού Καπιταλισμού, 1871-1909 (7η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : Ο «ελληνικός» δρόμος για την ανάπτυξη: Οικονομία και Κοινωνία στον 19ο αιώνα (8η διδακτική εβδομάδα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : Η περίο

Περισσότερα  

Ενότητες

Βασική Βιβλιογραφία

Αγριαντώνη Χρ., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986.

Aνδρεάδης Α., Eθνικά δάνεια και ελληνική δημόσια οικονομία, Aθήνα 1939.

Αρώνη-Τσίχλη Κ., Το Σταφιδικό Ζήτημα και οι Κοινωνικοί Αγώνες, Πελοπόννησος 1893-1905, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999.

Bairoch P., Commerce ext?rieur et d?veloppement ?conomique de l'Europe au XIXe si?cle, ed. Mouton, Paris-La Haye 1976

Βεργόπουλος Κ., Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα, Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1975.

Βεργόπουλος Κ., Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978.

Δερτιλής Γ., Ελληνική οικονομία και βιομηχανική επανάσταση 1830-1910, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1984.

Καλαφάτης Θ., Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο, 3 τόμοι, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991.

Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην ιστορία της Νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1976

Κρεμμυδάς Β., Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835, Ιστορικό Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985.

Κωστής Κ., Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013.

Mazower M., Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002.

Μαυρογορδάτος Γ., «Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός» στο Μαυρογορδάτος Γ.-Χατζηιωσήφ Χ., (επιμ), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σελ. 9-19.

Μοσκώφ Κ., Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης. Η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1979.

Μουζέλης Ν., Νεοελληνική κοινωνία: Όψεις υπανάπτυξης, Εξάντας, Αθήνα 1978.

Μπακουνάκης Ν., Πάτρα 1828-1860: Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1988.

Νικολόπουλος Η., Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αμπελάκια και ο κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός του ελλαδικού χώρου, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1988.

Παναγιωτόπουλος Β., «Η Βιομηχανική Επανάσταση και η Ελλάδα» στο Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, εκδ. Θεμέλιο 1980, σελ. 216-235.

Παπαγιαννάκης Λ., Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, εκδ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982.

Πατρώνης Β., ?Σταφίδα και Αγροτική Μεταρρύθμιση» στο Σακελλαρόπουλος Θ. (εισαγωγή-επιμέλεια), Νεοελληνική Κοινωνία: Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1993, σελ. 57-85.

Πατρώνης Β., «Η οικονομική ζωή της Πάτρας», στο Πάτρα: Η πόλις-λιμάνι, Ιστορικά-ένθετο της εφ. Ελευθεροτυπία, τεύχος 119, 24/1/2002, σελ. 22-27.

Πατρώνης Β., «Η οικονομική ?αναγέννηση? του 18ου αιώνα», στο Αμπελάκια, το οικονομικό θαύμα, Ιστορικά-ένθετο της εφ. Ελευθεροτυπία, τεύχος 268, 13/1/2005, σελ. 6-14.

Πετμεζάς Σ., «Αγροτική Οικονομία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922 Οι Απαρχές, Τόμος Α1, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001, σελ. 53-85.

Πετμεζάς Σ., «Αγροτική Οικονομία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1922-1940 Ο Μεσοπόλεμος, Τόμος Β1, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002, σελ. 189-249.

Πιζάνιας Π., Οικονομική Ιστορία της Ελληνικής Σταφίδας, Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1988. Αγριαντώνη Χρ., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986.

Σακελλαρόπουλος, Θ., Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη. Κράτος και Οικονομία στην Ελλάδα, 18830-1922, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1991.

Σβορώνος, Ν., ?Οι συνέπειες της οικονομικής δραστηριότητας των ελλήνων της βαλκανικής χερσονήσου στο 18ο αιώνα?, στο Δερτιλής Γ. Β. ? Κωστής Κ. (εισαγωγή-επιμέλεια), Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ός αι.), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1991.

Σβορώνος Ν., Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, ελλ. μετ. εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1996.

Stoianovich T., «Ο κατακτητής Ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», στο Ασδραχάς Σπ., (εισαγωγή-επιλογή κειμένων), Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αι.), εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979, σελ. 287-331.

Strong F., Greece as a Kingdom, London 1842.

Τσοκόπουλος Β., Πειραιάς, 1835-1870. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1984.

Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1977.

Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1981.

Τσουκαλάς Κ., «Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Δερτιλής Γ.Β.- Κωστής Κ., (Εισαγωγή-επιμέλεια), Θέματα νεοελληνικής ιστορίας (18ος- 20ός αι.), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1991, σελ. 215-226.

Τσουλφίδης Λ., Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Φίλιας Β., Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα. Η νόθα αστικοποίηση, Αθήνα 1974.

Ψυρούκης Ν., Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1975.

Ημερολόγιο