ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

Πέτρος Κουτσούκος, Καμίτσου Μαρία - ΑΑΔΕΝΕΚΔ

Περιγραφή

Αιωρήματα και Γαλακτώματα:Ορισμοί και βιβλιογραφία.  Τα κολλοειδή:Ο κόσμος των χαμένων διαστάσεων.  Διάκριση των κολλοειδών συστημάτων αναλόγως των χαρακτηριστικών τους.  Θερμοδυναμική διάκριση.  Λυφιλικά και λυοφοβικά κολλοειδή.  Παραδείγματα.  Τα συστήματα διασποράς και οι τρόποι της παρασκευής των. 

Θεωρία ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων Debye-Huckel
Διπλή ιοντική στιβάδα.  Μοντέλα, φυσική σημασία και σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα. Τριχοειδή φαινόμενα και η ηλεκτροτριχοειδής καμπύλη  Ειδικές περιπτώσεις της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας (αρνητική προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή).  Τοσ σημείο μηδενικού φορτίου.  Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις.

Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ηλεκτρικών διπλοστιβάδων
Θεωρία DLVO και ευστάθεια κολλοειδών

Μέθοδοι μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου και δυναμικού επιφάνειας.  Ηλεκτροκινητικά φαινόμενα.
Ηλεκτροστατική συμπεριφορά κόνεων
Φαινόμενα συσσωμάτωσης και δυναμική συμπεριφορά κολλοειδών και αεροκολλοειδών. Ρεολογία των αιωρημάτων.  Κινητική της συσσωμάτωσης
Τασιενεργές ενώσει

Περισσότερα  

Ημερολόγιο