Ενζυμολογία

Ζωή Πιπερίγκου

Περιγραφή
Η Ενζυμολογία αποτελεί τη συστηματική ενασχόληση με τα ένζυμα από οποιοδήποτε οργανισμό, πολυκύτταρο ή μονοκύτταρο, φυτό, ζώο ή ιό και αντικείμενά της αποτελούν: η ονοματολογία, η ταξινόμηση, η δομή, ο καθαρισμός και η κινητική των ενζύμων, η ρύθμιση της ενζυμικής δραστικότητας, καθώς και η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός πολυενζυμικών συστημάτων. Κατά τις θεωρητικές παραδόσεις του μαθήματος περιγράφονται με πλήρως επεξηγηματικό τρόπο ζητήματα που αφορούν στα παρακάτω:
i) Ιστορία της Ενζυμολογίας και ονοματολογία,
ii) Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας και απομόνωση των ενζύμων,
iii) Ενζυμική κινητική και αναστολή,
iv) Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου των ενζύμων και μηχανισμοί ενζυμικής κατάλυσης,
v) Αλλοστερισμός και Συνέργεια,
vi) Ρύθμιση ενζυμικής ενεργότητας μετά από ομοιοπολική τροποποίηση,
vii) Αλληλεπίδραση με ξενοβιοτικές ενώσεις και
viii) Ενζυμική μηχανική.
 

Ενότητες

Ιστορία της Ενζυμολογίας και ονοματολογία των ενζύμων.

Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας και απομόνωση των ενζύμων.

Κινητική των ενζύμων και αναστολή.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου των ενζύμων και μηχανισμοί ενζυμικής κατάλυσης.

Αλλοστερισμός και συνέργεια.
 
Ρύθμιση ενζυμικής ενεργότητας μετά από ομοιοπολική τροποποίηση.

Αλληλεπίδραση ενζύμων με ξενοβιοτικές ενώσεις.

Ενζυμική μηχανική.
 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις