Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Επιλέξτε τη μοναδική σωστή πρόταση αναφορικά με τη μέθοδο της μελέτης πεδίου.

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με την τεχνική Ομάδων Εστίασης (Focus Groups);

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιές βασικές κατηγορίες χωρίζονται οι συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης απαιτήσεων μίας εφαρμογής λογισμικού