Το μοντέλο GOMS

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά την GOMS ανάλυση μίας εργασίας καταγράφουμε: