Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Αναφορικά με πληροφορία ή λειτουργικότητα που δεν χρειάζεται συχνά, οι βασικές οδηγίες για την εστίαση της προσοχής του χρήστη συνιστούν:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι όταν πρέπει να μεταφέρουμε την προσοχή μας σε μία άλλη εργασία, ______ κατά την εκπόνηση της νέας εργασίας.