Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιές από τις παρακάτω αισθήσεις είναι οι πλέον σημαντικές για τη σχεδίαση των σημερινών διαδραστικών συστημάτων;