9η Εργαστηριακή άσκηση

Προσδιορισμός pKa ασθενούς οξέος