2. Θεωρία: Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Δομή του Ατόμου - Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

Κβαντική Θεωρία του Ατόμου, Κβαντικοί αριθμοί και ατομικά τροχιακά. Spin ηλεκτρονίου, Απαγορευτική αρχή Pauli, Αρχή δόμησης και Περιοδικός Πίνακας, Κανόνας Hund, Περιοδικές ιδιότητες στοιχείων