Η γλώσσα ως πόρος νοήματος στην προσχολική ηλικία (Painter)

Στην τελευταία ενότητα, μέσα από τη θεώρηση της Painter για την ανάπτυξη ενός σημασιολογικού μοντέλου για τη σχολική γνώση, εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ κοινής και μη κοινής/εκπαιδευτικής γνώσης και εξηγείται η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού ως πράξη μάθησης που σχετίζεται με την εκπαιδευτική γνώση.