Επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των επικοινωνιακών προθέσεων και ικανοτήτων και δίνονται παραδείγματα πραγματολογικών, γλωσσικών και κοινωνιογλωσικών γνώσεων με σκοπό να αναδειχτούν οι γλωσσικές χρήσεις στην εκπαίδευση. 
Παρουσίαση Ενότητας 5