Σημασιολογική ανάπτυξη

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η σημασιολογική ανάπτυξη από 0 έως 3 και από 3 έως 6 ετών και εξετάζονται οι κύριες θεωρίες σημασιολογικής ανάπτυξης.

Παρουσίαση Ενότητας 4
Κατή, Δ. 1992. Σημασιολογική ανάπτυξη

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Απόκτηση της γλώσσας 

Κείμενο 6: Κατή, Δ. 1992. Σημασιολογική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 4295-4297, © Ελληνικά Γράμματα.