Ενότητα 4: Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλόντων μοντελοποίησης και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται
?στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Αλληλεπίδραση, Διεπιφάνεια, Επικοινωνία ανθρώπου ? υπολογιστή, Οπτικοποίηση, Προσομοίωση, Μοντελοποίηση