Ενότητα 2: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Πολυμέσα - Υπερμέσα
Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των συστημάτων πολυμέσων - υπερμέσων και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται
στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
Έννοιες κλειδιά: Αλληλεπίδραση, Διεπιφάνεια, Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, Πολυμέσα, Υπερκείμενα, Υπερμέσα, Κόμβος, Σύνδεσμος, Πλοήγηση