Ενότητα 7: Βασικές έννοιες Διδακτικής & ΤΠΕ
Σκοπός: Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής των Επιστήμών σε σχέση με τις ΤΠΕ. Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό τρίγωνο, το διδακτικό συμβόλαιο, τον διδακτικό μετασχηματισμό, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, τις ιδέες των μαθητών (νοητικά μοντέλα, γνωστικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις), την εννοιολογική αλλαγή, τη διδακτική κατάσταση, τη διδακτική παρέμβαση και τη διδακτική στρατηγική
Έννοιες κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, Διδακτικό Τρίγωνο, Διδακτικό Συμβόλαιο, Διδακτικός μετασχηματισμός, Αναπαραστάσεις - Ιδέες  Νοητικά μοντέλα, Γνωστικό εμπόδιο, Διδακτικό εμπόδιο, Διδακτική Στρατηγική, Διδακτική κατάσταση, Διδακτική βοήθεια, Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Εννοιολογική αλλαγή