Ενότητα 5: Η Τεχνολογική Παιδαγωγική (Διδακτική) Γνώση Περιεχομένου (TP(D)CK)
Σκοπός: Επισκόπηση , μελέτη και ανάλυση του μοντέλου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Technological Pedagogical Content Knowledge) - TPACK και η μελέτη της ΤΠΓΠ ως μοντέλο σχεδίασης επιμορφωτικών δράσεων
Έννοιες κλειδιά:Παιδαγωγική γνώση, ΤΠΓΠ: Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου,ΤΔΓΠ: Τεχνολογική Διδακτική Γνώση Περιεχομένου, Διδακτικός Μετασχηματισμός