Ενότητα 3: Οι προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) των υπολογιστικών εργαλείων
Σκοπός: Επισκόπηση , μελέτη και σύντομη ανάλυση των προσφερόμενων δυνατοτήτων (affordances) των διάφορων υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης
Έννοιες Κλειδιά: Διεπιφάνεια, Οπτική αντίληψη, Προσφερόμενες δυνατότητες, Πραγματικές δυνατότητες, Αντιληπτές δυνατότητες, Δυνατότητες χρήσης