ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -STEADY STATE PHOTOLUMINESCENCE (Λ. ΠΑΛΙΛΗΣ)