Οι γνώμονες

Ανάλυση της έννοιας του γνώμονα, παραδείγματα, 'οδηγίες' για την κατασκευή γνωμόνων.