10. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ? ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΟΡΡΕΝ

Εισαγωγή στην Κλιματολογία, ορισμός του κλίματος, χρονικές και χωρικές κλίμακες στην κλιματολογία, κλιματολογικές παράμετροι, παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα, η πρώτη κλιματική ταξινόμηση, είδη κλιματικών ταξινομήσεων, ταξινόμηση βάσει των αερίων μαζών (ταξινόμηση Bergeron), δυσκολίες μιας κλιματικής ταξινόμησης, κλιματική ταξινόμηση κατά Koppen, οι πέντε βασικοί τύποι κλίματος της κλιματικής ταξινόμησης Koppen, παράμετροι και κριτήρια της κλιματικής ταξινόμησης Koppen, η κλιματική ταξινόμηση Koppen: πολικά κλίματα (Ε), ψυχρά κλίματα (D), Εύκρατα κλίματα (C), το Μεσογειακό κλίμα, Ξηρά και ημίξηρα κλίματα (Β), Υγρά τροπικά κλίματα (Α), Μουσσωνικό κλίμα, Ορεινό κλίμα (Η), το κλίμα της Ελλάδας.

10α. Κλίμα ? Κλιματική Ταξινόμηση Κόρρεν
10β. Κλίμα ? Κλιματική Ταξινόμηση Κόρρεν
10γ. Κλίμα ? Κλιματική Ταξινόμηση Κόρρεν
10η Ενότητα

1/ Ποιοι είναι οι δύο βασικοί τύποι κλιματικών ταξινομήσεων και ποιες οι κύριες δυσκολίες σε μια κλιματική ταξινόμηση;

2/ Ποιες κλιματικές παραμέτρους χρησιμοποιεί η κλιματική ταξονόμηση Koppen για την κατάταξη των κλιμάτων;

3/ Ποιοι είναι οι πέντε (5) βασικοί τύποι της κλιματικής ταξινόμησης Koppen;

4/ αναφέρατε με τη σειρά που συναντάτε τα διάφορα κλίματα καθώς κινείστε από τον Ισημερινό προς τον βόρειο πόλο βασιζόμενοι στη βλάστηση τους.

5/ Ποια κλίματα χαρακτηρίζονται από:

                α) μεγάλο ετήσιο θερμομετρικό εύρος

                β) μεγάλο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος

                γ) μικρό ετήσιο θερμομετρικό εύρος

                δ) μικρό ετήσιο και ημερήσιο θερμομετρικό εύρος

6/ Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος; Σε ποιες άλλες περιοχές της Γης συναντάται; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του Μεσογειακού κλίματος και των Υγρών υποτροπικών με τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία, στα Εύκρατα;

7/ Αναφέρετε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κλιμάτων της Στέπας των υποτροπικών περιοχών και της Στέπας των μέσων γεωγραφικών πλατών.

8/ Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του Μουσσωνικού κλίματος.