8. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ & ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Περιγραφή της θερμοδυναμικής κατάστασης μιας αέριας μάζας, ο νόμος του Boyle, νόμος του Charles, ορισμός τελείων αερίων, καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων, ο νόμος του Dalton, έργο εκτόνωσης αερίου, ειδική θερμότητα, ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, ειδικές μεταβολές κατάστασης: ισοβαρής μεταβολή, ισόχωρη μεταβολή, ισόθερμη μεταβολή, αδιαβατική μεταβολή, εξίσωση Poison, δυνητική θερμοκρασία, ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα, περί ισορροπίας (ασταθής, ευσταθής, ουδέτερη), συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφες κινήσεις στην ατμόσφαιρα: αδιαβατική ψύξη μιας ανερχόμενης αέριας μάζας, αδιαβατική θέρμανση μιας κατερχόμενης αέριας μάζας, υγρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα, στάθμη συμπύκνωσης (σχηματισμός των νεφών), καταβατικός άνεμος Foehn (ή Λίβας), ευστάθεια και αστάθεια κατά την κατακόρυφη κίνηση μιας ακόρεστης αέριας μάζας, συνθήκες ισορροπίας στην ατμόσφαιρα κατά την κατακόρυφη κίνηση μιας αέριας μάζας που καθίσταται κορεσμένη: απόλυτη αστάθεια, απόλυτη ευστάθεια, αστάθεια υπό συνθήκη.

8η Ενότητα

1/ Ορίστε την ειδική θερμότητα κάτω από συνθήκες σταθερής πίεσης και σταθερού όγκου.

2/ Ποιες μεταβολές ονομάζονται αδιαβατικές; Να εξάγετε την εξίσωση Poisson που περιγράφει τις αδιαβατικές μεταβολές.

3/ Τι γνωρίζετε για τη Δυνητική θερμοκρασία (Θ);

4/ Περιγράψτε τον μηχανισμό δημιουργίας του ανέμου Foehn (Λίβα).

5/ Κατά την κατακόρυφη κίνηση μιας αέριας μάζας μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή καθίσταται κορεσμένη, εξηγείστε κάτω από ποιες συνθήκες επικρατούν συνθήκες ασταθούς και ευσταθούς ισορροπίας.

8. Θερμοδυναμική της Ατμόσφαιρας - Ευστάθεια & Αστάθεια της Ατμόσφαιρας