7. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αέριες μάζες, χαρακτηριστικά των αερίων μαζών (πηγή, διαδρομή, ηλικία), τύποι αερίων μαζών, επιφάνειες ασυνέχειας, μέτωπα, θερμό μέτωπο, ψυχρό μέτωπο, στάσιμο μέτωπο, συνεσφιγμένο μέτωπο, υφέσεις, μετωπικές υφέσεις, δημιουργία ? δομή ? χαρακτηριστικά & κύκλος ζωής των μετωπικών υφέσεων, κυκλογένεση, δευτερεύουσες υφέσεις, κατακόρυφη δομή των υφέσεων, η ροή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, στροβιλισμός, τροχιές των υφέσεων στην περιοχή της Μεσογείου, θερμικές υφέσεις, αντικυκλώνες: μόνιμοι, εποχικοί και κινητοί αντικυκλώνες.

7α. Ατμοσφαιρικές Διαταραχές
7β. Ατμοσφαιρικές Διαταραχές
7η Ενότητα

1/ Δώστε τον ορισμό και περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του Θερμού μετώπου.

2/ Δώστε τον ορισμό και περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του Ψυχρού μετώπου.

3/ Πότε ένα μέτωπο είναι στάσιμο και πότε συνεσφιγμένο;

4/ Αναφέρετε τα είδη των υφέσεων και περιγράψετε ειδικότερα τη δομή, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη μιας μετωπικής ύφεσης.

5/ Δώστε τον ορισμό και περιγράψτε τα χαρακτηριστικά (μορφή των ισοβαρών καμπυλών, κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης, κινήσεις των αερίων μαζών, κατακόρυφες και οριζόντιες και καιρικές συνθήκες που συνδέονται με την εμφάνιση του) ενός συστήματος υψηλών πιέσεων ή αντικυκλώνα ή βαρομετρικού υψηλού.

6/ Δώστε τον ορισμό και περιγράψτε τα χαρακτηριστικά (μορφή των ισοβαρών καμπυλών, κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης, κινήσεις των αερίων μαζών, κατακόρυφες και οριζόντιες και καιρικές συνθήκες που συνδέονται με την εμφάνιση του) ενός συστήματος χαμηλών πιέσεων ή ύφεσης ή βαρομετρικού χαμηλού.