4. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ορισμός της θερμοκρασίας ενός σώματος, κλίμακες μέτρησης της θερμοκρασίας, παράμετροι μέτρησης-έκφρασης της θερμοκρασίας του αέρα, ημερήσιο θερμομετρικό εύρος (Η.Θ.Ε.), ετήσιο θερμομετρικό εύρος (Ε.Θ.Ε.), κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, παράγοντες που διαμορφώνουν τη θερμοκρασίας ενός τόπου, ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας, ετήσια μεταβολή της θερμοκρασίας, ισόθερμες καμπύλες, παράγοντες που επηρεάζουν το ημερήσιο και ετήσιο θερμομετρικό εύρος, γεωγραφική διανομή της θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια του πλανήτη, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST), η θερμοκρασία του εδάφους, η θερμοκρασία του αέρα στον Ελλαδικό χώρο, αναστροφές θερμοκρασίας, είδη θερμοκρασιακών αναστροφών

4. Θερμοκρασία
4η Ενότητα

1/ Περιγράψατε τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τις θερμομετρικές συνθήκες σε ένα τόπο. Που οφείλεται η ελάττωση της θερμοκρασίας με το ύψος μέσα στην τροπόσφαιρα;

2/ Περιγράψατε την ημερήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Πότε παρατηρείται το ελάχιστο και πότε το μέγιστο της θερμοκρασίας του αέρα στην διάρκεια της ημέρας; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

3/ Περιγράψατε το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής. Αναφέρατε τα είδη των αναστροφών θερμοκρασίας και περιγράψτε αναλυτικά τις αναστροφές ακτινοβολίας.