Δίκτυα Επόμενης Γενιάς ? Next Generation Networks
?Παρουσίαση των στόχων των δικτύων νέας γενιάς
?Περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων ενός δικτύου νέας γενιάς
?Παρουσίαση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών
?Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του δικτύου νέας γενιάς