Παθητικά Οπτικά Δίκτυα
?Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των παθητικών οπτικών δικτύων
?Παρουσίαση των διαφορετικών περιπτώσεων παθητικών οπτικών δικτύων: TDMA, WDM, OCDMA PONs, καθώς και των πλεονεκτημάτων και περιορισμών
?Παρουσίαση των μεθόδων πολλαπλής πρόσβασης στα παθητικά οπτικά δίκτυα