Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου
?Σύντομη ιστορική αναδρομή των οπτικών συστημάτων επικοινωνιών
?Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των οπτικών ινών και οπτικών συστημάτων
?Περιγραφή των διατάξεων οπτικής πολυπλεξίας
?Παρουσίαση οπτικών διατάξεων δικτύων