Τεχνικές Μετάδοσης
?Εισαγωγικά στοιχεία τις τεχνικές μετάδοσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
?Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών της τεχνικής ασύγχρονης μετάδοσης
?Παρουσίαση των λειτουργιών υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα ασύγχρονης μετάδοσης
?Παρουσίαση της λειτουργικότητας επικεφαλίδας σε δίκτυα ασύγχρονης μετάδοσης