Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης - Οπτικά Δίκτυα
?Εισαγωγικά στοιχεία για τα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης - Οπτικά Δίκτυα
?Περιγραφή της σημερινής κατάστασης στα δίκτυα τηλεφωνίας.
?Παρουσίαση της ιδεατής δομής των δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών.
?Παρουσίαση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών