Επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών
  • Έννοιες επιχειρηματικού μοντέλου (ΕΜ)
  • Σενάρια επιχειρηματικών μοντέλων
  • Οικονομικά στοιχεία
    • OPEX
    • CAPEX