Ενότητα 5 - MPI
  1. Εισαγωγή στο MPI. Ανάλυση βασικών λειτουργιών του MPI. Είδη επικοινωνίας (point-to-point, collective).
  2. Ασύγχρονη επικοινωνία στο MPI. Επικάλυψη επικοινωνίας και υπολογισμού.
  3. Παρουσίαση του υβριδικού μοντέλου προγραμματισμού MPI + OpenMP.