Ενότητα 2 - Νήματα
  • Διεργασίες και Νήματα. Νήματα επιπέδου πυρήνα και χρήστη.
  • Νήματα του προτύπου POSIX. Διαχείριση Νημάτων. Συγχρονισμός.
  • Παραλληλοποίηση εφαρμογών με νήματα.