Ενότητα 2 - Νήματα

Διεργασίες και Νήματα. Νήματα επιπέδου πυρήνα και χρήστη.
Νήματα του προτύπου POSIX. Διαχείριση Νημάτων. Συγχρονισμός.
Παραλληλοποίηση εφαρμογών με νήματα.