Αλγόριθμοι εναλλακτικών προσεγγιστικών ταιριασμάτων βιολογικών δεδομένων
Ο στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των αλγορίθμων εναλλακτικών προσεγγιστικών ταιριασμάτων βιολογικών δεδομένων