Τεχνικές Ανάλυσης και Σύγκρισης Ακολουθιών Βιολογικών Δεδομένων I
Ο στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του Δέντρο Επιθεμάτων (Suffix Tree) και οι εφαρμογές του