Το κίνημα του Συμβολισμού.

Η λειτουργία και η φύση του κινήματος του συμβολισμού σε δραματουργικό επίπεδο και σε επίπεδο σκηνικής πρακτικής.

Το κίνημα του Συμβολισμού.