Απόκτηση της σύνταξης και της μορφολογίας

Στην τρίτη ενότητα περιγράφεται η απόκτηση της σύνταξης και της μορφολογίας κατά τις ηλικίες 0-3 και 3-6 ετών με αντίστοιχα παραδείγματα.

Παρουσίαση Ενότητας 3
Κατή, Δ. 1990. Μορφολογική γλωσσική ανάπτυξη

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Απόκτηση της γλώσσας 

Κείμενο 5: Κατή, Δ. 1990. Μορφολογική γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 3208-3209.